خانه 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفحه

بریده ای از شعر

هوا

واما تو ! ای مادر !
ای مادر
هوا ،
همان چیزی ست که به دور سرت میچرخد
وهنگامی که میخندی ،
صاف تر میشود

 

))))ازکتاب نمی دانم ها((((

بریده ای از شعر

هوا

چه گونه چشم بر هم بنهند اسبهای خسته یی که ،
اسطبلشان را بر روی گسل ساخته اند ؟
چگونه بخوابم ؟
چه گونه می شود خوابید ؟
چیزهای بزرگ تمام می شوند
این
کوچکها هستند که میمانند .

 

))))ازکتاب نمی دانم ها((((

بریده ای از شعر

هوا

به آن چه میشنوید شک نکنید !
این تاق تاق استخوان های یخ زده ماست .
آن قدر از خورشید دور شده ایم
که بین رویت این دورترین سو سو
واقعیت و خیال

تفکیک نا پذیرند.

 


))))ازکتاب نمی دانم ها((((

خانه 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفحه

www . Hossein Panahi . IR

تمامی حقوق و امتیازات برای سایت رسمی حسين پناهي محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری تنها با نام این سایت و منبع مطلب درست خواهد بود