رسول یونان

هیچ و هرگزحسین پناهی به خاطر نقش هایی که اجرا کرد مشهور نشد بلکه این نقشها به خاطر بازی او جلب توجه می کردند . حسین پناهی شعر و سینما را در هم آمیخت و هنر بازیگری اش را ارتقا بخشید .او به تنهایی یک سینما بود . یک سینمای تک نفره . به نظر من او آخرین شوالیه از تیپ شوالیه های سروانتس بود مردی بود برای زندگی و حقیقت و زیبایی و موی آشفته اش یادآور پریشانی دون کیشوت بود.  یادش گرامی باد.امید که در جایی دیگر ورای این شلوغی ها   به زندگی خودش ادامه دهد .